DORUČENIE ZADARMO

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov potrebných na vybavenie objednávky: meno a priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo a doručovacia adresa, prípadne fakturačná adresa, ak sa odlišuje od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje"), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje budú spracovávané na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, na vedenie používateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu (pokiaľ túto možnosť výslovne nevylúči). Súhlas alebo jeho zamietnutie so spracovaním osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú naplno zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru.

Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite nevyhovujúci stav. Ak Predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je priamo dotknuté oprávnenie Kupujúceho na ochranu osobných údajov.

Ak Kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, Predávajúci mu je povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Súhlasy podľa oboch predchádzajúcich viet môže Kupujúci kedykoľvek odvolať.

Vylúčenie zodpovednosti. Portál 3dchili.sk vznikol v snahe pomôcť jeho čitateľom s prechodom na zdravšiu stravu a životný štýl. Predstavujeme tu praktické riešenia, ktoré ale nie sú zárukou úspechu pre každého jedinca. Neodporúča sa preto bezvýhradne používať tu predstavené riešenia, je naviac vhodné všetky rady overovať, analyzovať a porovnávať s inými publikáciami.

Názory uverejnené užívateľmi portálu (na fóre, v komentároch a podobne) nie sú vždy zhodné s naším názorom. 3Dchili.sk a redakcia tohto portálu nepreberajú na seba zodpovednosť za reklamy umiestnené na portáli - kupujúci musí preto zachovať ostražitosť pri klikaní na reklamy a pri vykonávaných finančných operáciách. Robíme všetko pre to, aby reklamujúce sa subjekty na našom portáli boli vierohodné a transparentné, ale za ich činy nenesieme zodpovednosť.

Všetky články napísané nami alebo našimi hosťami prezentujú rovnaký názor, zhodný s naším. Podotýkame však, že sa jedná o názory.