DORUČENIE ZADARMO

Zásady ochrany osobných údajov a Cookies

Všeobecné informácie

Nextpharm Sp. z o.o. sp. k. garantuje ochranu dát, vrátane osobných údajov užívateľov navštevujúcich webové stránky 3dchili.sk. Nižšie uvedené informácie sú zárukou ochrany osobných údajov a ich správneho využitia.

Pre prehľadnosť a lepšiu zrozumiteľnosť Zásad ochrany osobných údajov a Cookies sme termín „Užívateľ“ nahradili termínom „Ty“ a „Administrátor“ termínom „My“.

Okrem toho v texte nájdete nadpisy, ktoré Vám uľahčia vyhľadanie informácií, ktoré Vás práve teraz zaujímajú.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a Cookies sa týkajú internetových stránok 3dchili.cz a všetkých ďalších internetových portálov patriacich spoločnosti Nextpharm Sp. z o.o. sp. k.(ďalej len „stránka“ alebo „stránky“).

Administrátor Osobných údajov

Nextpharm Sp. z o.o. sp. k., so sídlom v Poznani, na adrese Chełmońskiego 8/4, 60–754 Poznaň vedená v krajskom obchodnom registri Krajského súdu pre mesto Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, Oddelenie VIII, číslo KRS 0000738498, NIP: PL7792492406 je administrátorom Vašich osobných údajov.

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom e–mailu kontakt@3dchili.sk

Inšpekcia Ochrany osobných údajov

O zvýšenie bezpečnosti Vašich osobných údajov sa stará Administrátor ochrany osobných údajov, ktorým bol menovaný Pán Tomasz Gałczyński a ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: dpo@dietlabs.pl, alebo telefonicky na čísle: +48 533 411 806 alebo +48 795 660 190.

Spracovávané údaje

Uvádzanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak chcete využívať naše služby, je to nevyhnutné na uzavretie a realizáciu Dohody. Ak to vyžadujú právne predpisy, môžeme požadovať uvedenie ďalších údajov potrebných z účtovných alebo daňových dôvodov. Mimo týchto prípadov je uvádzanie osobných údajov dobrovoľné.

Informácie o Vás získavame z rôznych zdrojov:

Vami uvedené informácie

Na riadne uzavretie Dohody a jej následnú realizáciu požadujeme tieto osobné údaje:

V prípade Diéty 3D Chili:

a) e–mailová adresa b) meno c) priezvisko d) doručovacia adresa (len v prípade objednávky hmotného produktu) f) telefónne číslo (len v prípade objednávky hmotného produktu)

Pre prípad využitia newslettera:

a) e–mailová adresa b) meno (nie vždy).

Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôžete uviesť tieto osobné údaje, nemôžeme s Vami uzavrieť Dohodu a Vy nemôžete využívať naše služby.

Ak to vyžadujú právne predpisy, môžeme požadovať uvedenie ďalších údajov potrebných z účtovných alebo daňových dôvodov. Mimo týchto prípadov je uvádzanie osobných údajov dobrovoľné.

Okrem informácií nevyhnutných na uzavretie a realizáciu eventuálnej dohody nám tiež poskytujete:

a) Informácie vyplývajúce zo vzájomnej korešpondencie: poskytnete nám informácie z komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a kontaktných formulárov na webových stránkach, ale aj korešpondenciu prostredníctvom tradičnej pošty, faxu alebo iných neelektronických prostriedkov.

b) Informácie z ankiet a prieskumov: ak odpovedáte na akékoľvek otázky v anketách, poskytujete nám niektoré osobné údaje ako časť svojich odpovedí, pokiaľ neodpovedáte anonymne.

c) Informácie, ktoré zverejňujete vo svojich príspevkoch: svoje osobné údaje môžete poskytnúť aj v prípade, že na webe umiestnite komentár alebo sa zúčastňujete verejnej diskusie.

Informácie zhromažďované automaticky

Niektoré informácie sa ukladajú automaticky v priebehu využívania webových stránok tak, ako je popísané v odseku o Cookies. Tieto informácie medzi inými obsahujú:

a) adresa internetového protokolu (IP adresa) zariadenia, z ktorého získavate prístup k Platforme (niekedy je podľa nej možné získať informáciu o mieste alebo meste, v ktorom platformu využívate) b) adresa webovej stránky navštívenej bezprostredne pred navštívením nášho webu c) konkrétne postupy a prechody na stránkach, streamovanie, prepojenie s účtom na Facebooku alebo Google+, zverejnenie komentára alebo vyhľadávanie. d) všetky vyhľadávaná heslá v prostredí webu e) čas, frekvencia a dĺžka Vašich návštev na webe f) druh Vášho vyhľadávača a operačného systému g) druh zariadenia, z ktorého sa k portálu pripájate, napr. či používaš stolný počítač, alebo inteligentný telefón a identifikátor zariadenia (ID) h) informácie zhromaždené pomocou Cookies a podobných technológií, ako je podrobne popísané v odseku o Cookies. i) informácie týkajúce sa e–mailových správ, napr. či ich otvárate, klikáte na ne, alebo ich preposielate.

Ako využívame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budú spracovávané na nasledujúce účely:

a) Poskytovanie našich služieb Vám, pre Vaše využitie, právnym základom tohto spracovania je jeho nutnosť pre uzatvorenie vzájomnej dohody a jej následná realizácia.

b) Riadenie a zlepšovanie našej činnosti, čím je myslená predovšetkým administrácia a efektívne využívanie webu, zlepšovanie našej ponuky, odhaľovanie prípadných finančných a iných zneužití a ich prevencia, právnym základom tohto spracovávania bude náš oprávnený záujem.

c) Personifikácia zdieľaného obsahu, čím je myslené prispôsobenie ponúk a reklám, ktoré sa Vám budú objavovať na stránkach a budú Vám zasielané e–mailom – v tom prípade v závislosti od konkrétnej situácie právnym základom tohto spracovávania bude Váš súhlas alebo náš oprávnený záujem.

d) Kontakt s Vami a vzájomná komunikácia, čím sú myslené odpovede na Vaše a nám zasielané otázky, komentáre, atď. – v tom prípade v závislosti od konkrétnej situácie právnym základom tohto spracovávania bude Váš súhlas alebo náš oprávnený záujem.

e) Riešenie sporov, analýza sťažností alebo nárokov, čím je myslené riešenie reklamácií alebo právnych sporov, v ktorých figurujete Vy, alebo my – v tom prípade v závislosti od konkrétnej situácie právnym základom tohto spracovávania bude Váš súhlas alebo náš oprávnený záujem.

f) Plnenie povinností, ktoré nám ukladá zákon, napríklad daňový zákon – v tom prípade právnym základom tohto spracovávania bude skutočnosť, že je to nevyhnutné pre splnenie všetkých právnych povinností, ktoré zo zákona znášame.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

O informácie s Vašimi osobnými údajmi sa môžeme a pravdepodobne budeme deliť s:

a) našimi zamestnancami b) osobami, ktoré s nami spolupracujú na základe občianskoprávnych zmlúv c) dodávateľmi kuriérskych a poštových služieb d) dodávateľmi elektronických finančných služieb e) dodávateľmi zabezpečujúcimi našu informačnú a sieťovú infraštruktúru f) dodávateľmi technológií využívaných na chod stránok g) dodávateľmi účtovných a administračných služieb h) inými subjektmi, ak to bude nevyhnutné na realizáciu cieľov spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj za týchto okolností:

a) pokiaľ zákon alebo verejný orgán určí, že musíme poskytovať osobné údaje, alebo na účely výkonu spravodlivosti;

b) v prípade, že potrebujeme zdieľať osobné údaje, aby sme mohli určiť, uplatniť alebo chrániť naše práva (čo zahŕňa zdieľanie osobných údajov s inými subjektmi, aby sa zabránilo podvodom);

c) v prípade reštrukturalizácie, predaja alebo prevodu vlastníctva podniku (alebo jeho časti), napríklad v súvislosti s prevzatím alebo spojením

Vždy bude sprístupnený najmenší možný rozsah Vašich údajov, ktorý Vám umožní splniť účel spracovania dát a tiež umožní splniť naše záväzky.

Vaše práva

Máte právo na:

a) prístup k obsahu svojich osobných údajov b) úpravu osobných údajov c) zmazanie osobných údajov d) obmedzenie spracovania osobných údajov e) prenos dát f) odvolanie súhlasu (ak je spracovanie na ňom založené), kedykoľvek bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania, ktoré bolo urobené na základe súhlasu pred jeho odňatím.

Máte tiež právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, kedykoľvek je ich základom náš oprávnený záujem. Týka sa to najmä priameho marketingu.

Pre uplatnenie vlastných práv kontaktuj Administrátora ochrany osobných údajov.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta, kde je údajné porušenie spáchané, ak si myslíte, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje zákon. V nižšie uvedenom odkaze je k dispozícii zoznam dozorných orgánov

Medzinárodný transfer dát

Osobné údaje môžu byť prenesené a uložené v mieste určenia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). Môžu byť spracovávané aj subjektmi mimo EHP, ktoré pracujú pre nás alebo pre jedného z našich subdodávateľov. V tomto prípade zabezpečujeme rešpektovanie Vášho práva na súkromie.

V týchto prípadoch transfer dát to tretieho štátu najčastejšie prebieha na základe:

a) rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom je uvedená vhodná úroveň ochrany, tj. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016, k dispozícii pod odkazom

b) alebo ak v tejto súvislosti nebola Európskou komisiou stanovená vhodná úroveň ochrany, budú údaje adekvátne chránené prostredníctvom štandardných ochranných doložiek uvedených v rozhodnutí Komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES, dostupný pod odkazom

Môžete si vyžiadať kópiu osobných údajov prenášaných tretej strane. V tomto prípade sa obráťte na Administrátora ochrany osobných údajov.

Lehota uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania uzavretej vzájomnej dohody a tiež po jej ukončení na účely:

a) vybavovanie reklamácií v súvislosti s plnením zmluvy, b) plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä daňových a účtovných, c) predchádzanie zneužitia a podvodov, d) štatistické a archivačné, e) maximálne počas 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy.

Osobné údaje spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu budú uchovávané počas celej doby trvania zmluvy, alebo do chvíle ukončenia aktivity súborov cookies, alebo kým nevznesiete námietku proti tomuto spracovaniu, podľa toho, ktorá z možností nastane skôr.

Osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budú spracované po dobu troch rokov od ich udelenia, alebo až do odvolania súhlasu, v závislosti od toho, ktorá z týchto možností nastane skôr.

Maloletí

Naše webové stránky nie sú určené deťom. Osoby mladšie ako 18 rokov nemôžu tieto stránky používať. Nebudeme zhromažďovať akékoľvek osobné údaje o osobách mladších ako 18 rokov, ani im neumožníme prístup k našim stránkam. Ak zistíme, že zhromažďujeme osobné údaje o osobách mladších ako 18 rokov, okamžite ich odstránime. Ak máte dôvod domnievať sa, že sme zhromaždili takéto osobné údaje, kontaktujte nás prosím priamo u Administrátora ochrany osobných údajov.

Cookies

Pre zjednodušenie používania našich stránok, používame „súbory cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá na pevnom disku užívateľa alebo v jeho prehliadači. Cookies často obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, „dĺžku životnosti“ cookies (tzn. čas ich existencie), a prípadne vygenerované unikátne číslo slúžiace na identifikáciu prehliadača, z ktorého nasleduje spojenie s webovou stránkou.

Prečo používame cookies?

Cookies používame na tieto účely:

a) aby sme Vám zabezpečili prístup k službám, ktoré hľadáte na našich webových stránkach, b) zdokonalenie našich webových stránok a služieb, c) zaručenie bezpečnosti na našich webových stránkach, d) lepšie predstavenie našich služieb v rámci marketingových aktivít, za využitia anonymných a pseudoanonymných údajov, e) a ak ste dodatočne súhlasili, za účelom personalizácie ponúk a obsahu webových stránok, a to najmä prostredníctvom remarketingu.

Podľa kritéria možno rozdeliť cookies na rôzne typy

S ohľadom na čas, ako dlho sú umiestnené vo Vašom koncovom zariadení, rozlišujeme nasledujúce typy súborov cookies:

krátkodobé – sú uložené na Vašom telekomunikačnom zariadení, napr. mobile, notebooku alebo tablete, ale iba tak dlho, ako dlho ste na našej webovej stránke, po vypnutí prehliadača alebo odhlásení sa zo stránky sú vymazané;

dlhodobé – jsú uchovávané na Vašom telekomunikačnom zariadení, napr. mobile, notebooku alebo tablete, ale iba určitú dobu, alebo kým ich sami odstránite.

S ohľadom na pôvod môžeme rozlišovať nasledujúce typy cookies:

a) Cookie prvej strany (first party cookies) – cookies umiestnené bezprostredne nami, keď si prezeráte internetovú stránku.

b) Cookie tretej strany (third–party cookies) Pri využívaní našich webových stránok môžete dostať cookies pochádzajúce od subjektov, s ktorými spolupracujeme a ktorí poskytujú služby našim menom.

S ohľadom na nevyhnutnosť k realizácii služby rozlišujeme cookies:

Nevyhnutné – sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky alebo funkcionality, ktoré chcete využívať.

Výkonnostné – umožňujú analýzu akým spôsobom využívate webovú stránku, napr. na aké odkazy klikáte alebo aké nastavenia prehliadača používate.

Funkčné – umožňujú nám lepšie posudzovať efektivitu našich reklamných aktivít. Tieto cookies pochádzajú od našich partnerov, ktorých služby využívame v snahe analyzovať a sledovať návštevnosť webovej stránky a efektivitu reklám. Nevymieňame si Vaše osobné údaje s dodávateľmi týchto služieb s výnimkou údajov, ktoré sú bezprostredne zhromažďované cez funkčné cookies. Majte na pamäti, že údaje zozbierané týmto spôsobom môžu byť spojené s údajmi získanými iným spôsobom našimi dodávateľmi týchto služieb. Takéto vonkajšie spracovanie osobných údajov bude podliehať zásadám ochrany osobných údajov našich partnerov.

Nižšie nájdete popis cookies, ktoré využívajú naše webové stránky a tiež ako ich môžete vypnúť.

Naše cookies (nevyhnutné cookies)

Tieto cookies sú úzko spojené s činnosťami webovej stránky a umožňujú okrem iného správne zobrazovanie stránky, prihlasovanie alebo tiež umiestnenie tovaru do košíka.

Opt–out: Môžete nastaviť prehliadač takým spôsobom, aby neboli využívané žiadne cookies. Zastavenie využívania cookies môže mať negatívny vplyv na fungovanie a funkcionalitu webovej stránky.

Google Analytics (výkonnostné cookies)

Naša webová stránka využíva služby Google Analytics poskytované firmou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google bude analyzovať, ako využívate webovú stránku, čo nám umožní jej zlepšovanie. Informácie zhromaždené firmou Google v súvislosti s využívaním internetových stránok (napr. navštívené podstránky, jazykové nastavenia, používané operačné systémy) budú zasielané na server spoločnosti Google, ktorý sa nachádza v USA, kde budú uchované a analyzované. Dané výsledky nám budú sprístupnené v anonymnej podobe. Zhromažďované údaje nebudú v rámci tohto procesu spájané s Vašou úplnou IP adresou. Aktivovali sme funkciu anonymizácie IP adries ponúkanú spoločnosťou Google, ktorá odstráni posledných 8 čísiel (typ IPv4) alebo posledných 80 bitov (typ IPv6) z Vašej IP adresy. Okrem toho je Google organizáciou certifikovanou na základe zmluvy mezi EÚ a USA o ochrane dôvernosti (EU–US Privacy Shield), čo zaručuje udržanie správnej úrovne ochrany osobných údajov v rámci spracovania údajov firmou Google v USA. Dodatočné informácie o službe Google Analytics sú dostupné na stránkach Google Analytics Terms of Use (podmienky používania služby), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zásady ochrany súkromia a osobných údajov) a Google Privacy Policy (Ochrana osobných údajov).

Opt–out: Môžete stiahnuť a nainštalovať v prehliadači plugin umožňujúcom vypnutie cookies Google Analytics. Plugin je dostupný pod týmto odkazom.

Google AdWords (funkčné cookies)

Naše webové stránky využívajú Google AdWords za účelom reklamovania našich produktov a služieb na internete. Adwords bude zobrazovať reklamy na iných Vami navštívených stránkach na základe toho, aké webové stránky ste navštívili. Na tieto účely budú využívané cookies, ktoré budú umiestnené na Vašom zariadení. Tieto cookies NÁM ŽIADNYM SPÔSOBOM NEUMOŽŇUJÚ IDENTIFIKOVAŤ VÁS ALEBO ZÍSKAŤ PRÍSTUP K VÁŠMU ZARIADENIU. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov spoločnosti Google kliknite tu.

Opt–out: Za účelom rezignácie z týchto cookies kliknite na odkaz Google’s Ads Settings a postupujte v súlade s inštrukciami.

Hotjar (výkonnostné cookies)

Naše webové stránky využívajú služby Hotjar ponúkané spoločnosťou Hotjar Ltd. s cieľom lepšieho porozumenia Vašich potrieb a optimalizácie ponúkaných služieb. Prostredníctvom tejto služby môžeme okrem iného analyzovať čas, ktorý trávite na jednotlivých stránkach, ktoré odkazy boli použité, aké činnosti ste vykonali na stránke a čo sa Vám páčilo, čo nám umožňuje rozvíjať ponúkané služby v súlade s Vašimi očakávaniami. Hotjar využíva súbory cookies a iné technológie umožňujúce zhromažďovať údaje o Vašom správaní a o zariadeniach, najmä o IP adresách zariadení (zaznamenané a zhromažďované výhradne v anonymnej forme), veľkosť rozlíšenia obrazovky, typy zariadení (identifikačné čísla zariadení), informácie o prehliadači, Vašej geografickej polohe (s obmedzením do uvedenia daného štátu), preferovaný jazyk, v ktorom je zobrazená internetová stránka. Hotjar zhromažďuje tieto informácie vo forme pseudoanonymných profilov. Ani Hotjar, ani my nikdy nevyužívame tieto informácie na účely Vašej identifikácie alebo kombinovanie získaných údajov s inými údajmi, ktoré sa týkajú Vás. Ak chcete získať viac informácií na túto tému zoznámte sa s Terms of Service and Privacy Policy tejto služby.

Opt–out: Za účelom rezignácie z týchto cookies kliknite na odkaz Opt–out a postupujte podľa inštrukcií.

Google DoubleClick (funkčné cookies)

Naše webové stránky využívajú Google DoubleClick – cookies umožňujúce kontrolovanie ako často je daná reklama zobrazovaná v prehliadači, ako dlho trvá jej zobrazovanie a akú dobu sa má reklama zobrazovať v prehliadači. Na základe toho môžeme hodnotiť naše reklamy.

Opt–out: Za účelom rezignácie z týchto cookies kliknite na odkaz Google’s Ads Settings a postupujte v súlade s inštrukciami.

Vimeo (výkonnostní cookies)

Naše stránky využívajú služby Vimeo, ktoré poskytuje spoločnosti Vimeo, Inc, a umožňujú nám pre Vás sprístupniť na webovej stránke video nahrávky. Ak chcete získať viac informácií, zoznámte sa s Cookie Policy and Privacy tejto služby.

Opt–out: Pre rezignáciu z týchto cookies kliknite na odkaz Opt–out.

Facebook Pixel

Naše stránky využívajú služby Facebook Pixel poskytované spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Služba nám umožňuje sledovať Vaše správanie po tom, ako uvidíte alebo kliknete na reklamu pochádzajúcu z Facebooku. Táto služba je navrhnutá spôsobom umožňujúcim posúdiť vplyv reklám pochádzajúcich z Facebooku na účely štatistík i skúmanie trhu a pomáha nám pri zlepšovaní našich budúcich reklám. Údaje sú týmto spôsobom zhromažďované anonymne a neumožňujú určenie Vašej identity. Údaje sú ale zhromažďované a spracovávané Facebookom a môžu byť spojené s Vaším facebookovým profilom a následne využívané Facebookom pri jeho vlastných reklamných činnostiach na základe podmienok uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov Facebooku dostupných tu. V súvislosti s Facebook Pixel môžu byť na Vašom zariadení uložené cookies.

Opt–out: Pre vypnutie Facebook Pixel kliknite na odkaz Opt–out.

Komplexné informácie sú dostupné v nastaveniach programu (internetového prehliadača). Podrobnosti pre osoby využívajúce jednotlivé internetové prehliadače, o.i.:

Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera

Pre vypnutie cookies na mobilných zariadeniach na základe nainštalovaného operačného systému kliknite na správny nižšie uvedený odkaz a postupujte podľa inštrukcií:

Android iOS BlackBerry Windows Phone

Informujeme, že obmedzenie alebo vypnutie používania súborov cookies a iných podobných technológií môže ovplyvniť niektoré funkcionality dostupné na webových stránkach.

Dodatočné informácie

Dodatočné informácie na tému súboru cookies a iných technológií je možné nájsť v sekcii Pomocník v menu internetového prehliadača.

Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete sa obrátiť priamo na nás alebo na nášho Administrátora Ochrany osobných údajov.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov a Cookies

Vyhradzujeme si právo zmeniť a aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov a Cookies. O všetkých zmenách budeme ihneď informovať užívateľov internetových stránok.

Pokiaľ ďalej využívate naše webové stránky po zavedení zmien, akceptujete pozmenené zásady ochrany osobných údajov. Ak sú zmeny významné, môžeme vykonať výraznejšie vyrozumenie alebo získať súhlas v súlade s právnymi požiadavkami.

Dátum začiatku platnosti týchto zásad ochrany osobných údajov a Cookies: 24. 5. 2018.