DORUČENIE ZADARMO

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodné podmienky pre e-shop

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ , riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1 Definícia

1.1 V týchto Obchodných podmienkach.

1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.3dchili.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Používateľom;

1.1.2 "Spotrebiteľská zmluva" je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3 "Prevádzkovateľ" (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4 "Spotrebiteľ" (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6 Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7 "Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Používateľom v rámci jeho konania v používateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odoberaním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

1.1.8 "Občiansky zákonník" znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9 "Prevádzkovateľ" znamená spoločnosť nextPHARM sp. z o.o. sp. k., IČ DPH: PL 7792492406, so sídlom Chelmonskiego 8/4, Poznaň;

1.1.10 "Registrácia" znamená elektronickú registráciu Používateľa v databáze E-shopu vyplnením povinných údajov pre vytvorenie objednávky v používateľskom rozhraní E-shopu a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.11 "Používateľ" znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá používa E-shop;

1.1.12 "Tovar" znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom na predaj Používateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia na používanie tejto veci;

2 Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Používateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením "POTVRDZUJEM A OBJEDNÁVAM" v používateľskom rozhraní E-shopu.

2.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1. týchto Obchodných podmienok zo strany Používateľa sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením "POTVRDZUJEM A OBJEDNÁVAM ".

2.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačidlo "POTVRDZUJEM A OBJEDNÁVAM" Používateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

2.5 Používateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v používateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje, telefónne číslo a dodaciu adresu. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.6 Prevádzkovateľ zašle Používateľovi emailovú správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Používateľom do príslušného poľa v používateľskom prostredí E-shopu.

3 Kúpna zmluva

3.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

3.1.1 Používateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Používateľ zvolil v používateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Používateľ zvolil a/alebo nastavil pri danom Tovare v používateľskom prostredí E-shopu a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v používateľskom prostredí E-shopu.

3.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Používateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Používateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

3.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Používateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, kým prijme od Používateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Používateľovi.

3.1.4 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.

3.1.5 Používateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s doručením daného tovaru Používateľovi a to vo výške uvedenej pri danej objednávke v používateľskom prostredí E-shopu.

3.1.6 Používateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Používateľovi v používateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

3.1.7 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Používateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v používateľskom prostredí E-shopu.

3.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Používateľ povinný uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky určené Prevádzkovateľom.

3.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Používateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.

3.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Používateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je pri konkrétnej zľave uvedené výslovne inak.

3.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Používateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Používateľa.

3.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Používateľom.

3.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Používateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v používateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

3.1.14 Prevádzkovateľ zašle na vyžiadanie Používateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu Používateľa zadanú pri danej objednávke do Používateľského prostredia E-shopu.

3.1.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Používateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Používateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Používateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.

3.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi na zakúpený Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Tovare v používateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí.

3.1.17 Práva z vadného plnenia je Používateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ prijme od Používateľa reklamovaný Tovar na dohodnutú adresu.

3.1.18 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Používateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Používateľom.

3.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Používateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Používateľom.

4 Rozhodné právo

4.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5 Informácie pre Spotrebiteľa

5.1 Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

5.2 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.

5.3 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

5.4 V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, akonáhle obdrží tovar v neporušenom stave. Tovar je možné zaslať na adresu:

 • Kurier - Olzalogistic-NEXTPHARM, Hviezdoslavova 68, 01001 ŽILINA,
 • Slovenská pošta: Olzalogistic-NEXTPHARM, P.O.BOX 41 02201 Čadca.

5.5 Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy prijal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi na dohodnutú adresu. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

5.6 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5.7 Formulár na odstúpenie od Kúpnej Zmluvy nájdete TU.

5.8 Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažností sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy objednavky@3dchili.sk.

6 Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez nedostatkov.

6.2 Ak obsahuje Tovar chyby, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez nedostatkov. Pokiaľ sa nedostatok týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.3 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za chyby Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.

6.4 Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z chybného plnenia v záručnej dobe.

6.5 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

6.6 V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie nedostatkov Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je na účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.

6.7 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia nedostatkov daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.

6.8 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neprijal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné na vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

6.9 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa na prevzatie opraveného Tovaru.

6.10 Nárok na uplatnenie práv z chýb Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

7 Alternatívne riešenie sporov

7.1 Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa - predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na objednavky@3dchili.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

7.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8 Používanie a výsledky

8.1 Kupujúci, ktorý zakúpil tovar, sa zaväzuje oboznámiť sa s obsahom príbalového letáku priloženého k tovaru a dodržiavanie v ňom uvedených pravidiel, a to najmä tých, ktoré sa týkajú užívania a dávkovania.

8.2 Prevádzkovateľ nemá k dispozícii lekársku anamnézu Kupujúceho a Prevádzkovateľ nemá údaje týkajúcich sa:

 • precitlivenosti Kupujúceho na potraviny (v tom alergie a neznášanlivosť),
 • neprijímanie Kupujúcim určitých produktov,
 • lekárskych odporúčaní spojených s kontraindikáciami pri užívaní určitých produktov,
 • iných ochorení alebo úrazov Kupujúceho.

Preto je nutné pred začatím užívania tovaru / diéty konzultovať s lekárom alebo dietológom, ktorý ocenia riziko, vrátane možnosti interakcie s liekmi a prípustnosť používania produktu / diéty konkrétnym Kupujúcim.

8.3 V prípade nasledujúcich chorôb je pred začatím užívania produktu / diéty odporučená konzultácia s lekárom pre potvrdenie, že sa nevyskytnú žiadne kontraindikácie pri užívaní produktu / diéty v prípade:

 • alergii / neznášanlivosti určitých pokrmov,
 • choroby pečene,
 • choroby pankreasu,
 • choroby žalúdka (v tom vredy),
 • žalúdočného refluxu,
 • choroby čriev,
 • hypertenzii,
 • akýchkoľvek iných chorob (v tom stavy akútne a chronické).

8.4 Efekty užívaní produktu / diéty sa môžu u jednotlivých Kupujúcich líšiť.

8.5 Množstvo faktorov ovplyvňujúcich proces chudnutia spôsobuje, že Prevádzkovateľ nezaručuje, že užívanie produktu / diéty prinesie želaný výsledok alebo neprinesie výskyt nežiaducich vedľajších účinkov. V prípade objavenia sa vedľajších účinkov je potrebné prestať produkt / diétu užívať a konzultovať všetko s lekárom.

8.6 Kontraindikácie pri užívaní produktu najmä sú:
osoby mladšie ako 18 rokov,
tehotenstvo alebo dojčenie,
alergia na ktorúkoľvek zo zložiek produktu,
precitlivenosť tráviacej sústavy,

8.7 Kontraindikácie pri užívaní diéty najmä sú:
osoby mladšie ako 18 rokov,
tehotenstvo alebo dojčenie.

8.8 Prevádzkovateľ nedisponuje informáciami o zdravotnom stave Kupujúceho, a preto ho nekontroluje. Kupujúci by mali sami dbať o svoj zdravotný stav a podstúpiť tak náležité lekárske prehliadky.

8.9 Servis nie je zdrojom lekárskych poznatkov a informácie, ktoré sa tu vyskytujú, nie sú lekárskymi radami a nemôžu byť považované ako náhrada za konzultácie s lekárom alebo dietológom.

9 Ochrana osobných údajov

Používateľ týmto v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. ., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto článku len "zákon" v príslušnom gramatickom tvare), súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov Používateľa poskytnutých správcovi osobných údajov, ktorým je Prevádzkovateľ. Používateľ ďalej súhlasí, aby boli osobné údaje spracované a použité:

 • správcom,
 • akýmkoľvek zamestnancom správcu,
 • akýmkoľvek zmluvným partnerom správcu.

Tento súhlas Používateľa je udelený na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľom, ako správcom, je stanovený nasledovný účel spracovania osobných údajov:

 • zasielanie obchodných ponúk správcu,
 • marketingové účely,
 • poskytovanie osobných údajov tretím osobám,
 • zaradenie osobných údajov do databázy,
 • sprístupnenie osobných údajov tretím osobám.

Používateľ prehlasuje, že si je vedomí svojich práv podľa ust. § 28 zákona a prehlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie vyšie stanoveného účelu a spracovávať ich len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:

 • strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov,
 • v písomnej podobe.

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle Používateľa ako nositeľa osobných údajov, ktorého obsahom je povolenie subjektu osobných údajov s ich spracovaním.

10 Cookies

Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že spracováva súbory cookies Používateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Používateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.

Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 20 mesiacov.

Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Používateľa na personalizáciu obsahu a reklám, na využívanie funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Používateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

11 Používanie E-shopu

11.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Požívateľovi nevýhradnú licenciu na používanie E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

11.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo používateľské rozhranie.

11.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

11.4 Používateľ je povinný dodržiavať pri používaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti zo strany Používateľa vznikla Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám, je Používateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

12 Prehlásenia Prevádzkovateľa

12.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

12.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Používateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Používateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

12.3 Používateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Používateľa, preto je Používateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

12.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Používateľom sú uvedené v používateľskom rozhraní E-shopu v sekcii Kontakt.

13 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

13.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie chýb, vlastností a funkčnosti tovaru.

13.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu na dohodnutú adresu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

13.4 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

13.5 V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

13.6 Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

13.7 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, tá sa zrušuje od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

13.8 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.9 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.10 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis Tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

13.11 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

14 Záverečné ustanovenia

14.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

14.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

14.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

15 Účinnosť

15.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 10.06.2019